Riziko osiguranje UNIQUA

Riziko Mix
• Obezbeđuje porodičnu sigurnost u slučaju smrti osiguranika i pokriva pet težih bolesti (infarkt srca, moždani udar, komu, translpataciju organa i rak)
• U slučaju bolesti osiguraniku se isplaćuje dogovoreni iznos, ali se osiguranje ne prekida
• Mogućnost kreiranja paketa osiguranja po izboru
• Povrat 55% uplaćene premije po isteku osiguranja u slučaju da ne nastupi teža bolest osiguranika

Riziko
• Pruža izuzetnu ličnu i porodičnu sigurnost, kroz visoke osigurane sume za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti
• Nudi mogućnost ugovaranja visokih osiguranih suma uz pristupačnu premiju
• Pruža mogućnost optimalne kombinacije pokrića prema željama i mogućnostima klijenta
• Uz osnovno osiguranje, na raspolaganju je čitav niz dopunskih osiguranja koja omogućavaju ličnu i porodičnu zaštitu

Riziko kredit
• Životno osiguranje za pokriće stambenih kredita
• Zagarantovana suma osiguranja linearno prati pad glavnice kredita
• Niske premije uz visoke osigurane sume u potpunosti pokrivaju dug po kreditu
• Premija se ne plaća sve vreme trajanja osiguranja